Większość udzielonych w Polsce kredytów należy do komercyjnych. Do takich kredytów możemy zaliczyć te, których koszt ustalany jest na podstawie określonych warunków ekonomicznych, uwzględniając obecną cenę pieniądza na rynku międzybankowym. Preferencyjne kredyty to te, do których udzielana jest dotacja. Są one zatem tańsze od komercyjnych. Do kredytów tych może udzielić dopłaty: budżet państwa i organizacje finansowe o zasięgu międzynarodowym. Większa część kredytów preferencyjnych związana jest z polityką gospodarczą państwa. Kredyt inwestycyjny kredyt udzielany na inwestycje środków trwałych budownictwo inwestycyjne oraz zakup maszyn i urządzeń. Określany często terminem kredyt długoterminowy, gdyż udzielany jest na ogół na stosunkowo odległe terminy spłat, dostosowane do okresów amortyzacji obiektów powstałych w wyniku wykorzystania tego kredytu. Udzielany jest przeważnie przez wyspecjalizowane instytucje, czerpiące środki na działalność kredytową za pomocą emisji obligacji, listów zastawnych oraz gromadzenia wkładów terminowych. Po zakończeniu inwestycji albo podlega jednorazowej spłacie, albo spłata jego może być rozłożona na kilka lat. Spłacany jest ze środków funduszy inwestycyjnych, a w przemyśle i budownictwie na inwestycje produkcyjne podlega spłacie ze środków tych funduszy i zysku. Na dłuższe terminy udzielany jest rolniczym spółdzielniom produkcyjnym i indywidualnym gospodarstwom rolnym oraz spółdzielcze i indywidualne budownictwo mieszkaniowe ludności. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych. Celem udzielenia kredytu jest zakup lub modernizacja środków trwałych, maszyn, urządzeń, jak również budowa, remont, modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, czy też zakup linii technologicznych. Adresatem kredytu inwestycyjnego są firmy, które posiadają odpowiedni kapitał własny, przeznaczony na zaplanowaną inwestycję. Kredyt ten może być wypłacony na podstawie jednorazowej dyspozycji lub w transzach. Spłacany może być przez przedsiębiorstwo również jednorazowo lub w ratach w terminach określonych w umowie. Dobór odpowiedniego kredytu inwestycyjnego do swoich potrzeb przedsiębiorstwo powinno poprzedzić gruntowną analizą jego form. Firma może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym lub kredytowym, z kredytu dyskontowego, czy też akceptacyjnego, lombardowego lub też hipotecznego. Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje:

  • materialne
  • niematerialne
  • finansowe

Wyróżnia się trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych, do których zalicza się: kredyty na wyposażenie przeznaczane na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie bądź budowę majątku trwałego, kredyty na restrukturyzację przeznaczone na przebudowę struktury gospodarczej kredytobiorcy, mającą na celu odzyskanie jego równowagi finansowej oraz kredyty przeznaczone na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych. Omawiany kredyt inwestycyjny może mieć zabezpieczenie hipoteczne przez otwarcie hipoteki w księdze wieczystej na prawie majątkowym firmy i prawie własności lub prawie wieczystego użytkowania, wekslowe przez wystawienie weksla na wartość kredytu wraz z odsetkami oraz na dyskonto i redyskonto, zastawne pod zastaw konkretnych składników majątku firmy, finansowe pokryte papierami wartościowymi, w tym obligacjami, akcjami lub bonami skarbowymi, gwarancyjne, która dotyczy gwarancji innego banku, liczącej się instytucji finansowej bądź Skarbu Państwa, a ponadto skrypty dłużne i poręczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami przez osoby trzecie o pewnym zabezpieczeniu majątkowym oraz cesyjne, czyli cesja należności u innych podmiotów gospodarczych o wysokiej kondycji finansowej. Reasumując bank przyznaje kredyt tym, którzy posiadają zdolność kredytową. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Bank może udzielić kredytu osobie prawnej nie mającej zdolności kredytowej pod warunkiem przedstawienia przez nią programu uzdrowienia gospodarki, którego realizacja zapewnia według oceny banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym terminie. Po podpisaniu dwustronnym umowy kredytowej następuje uruchomienie kredytu, który finansuje zakup dóbr inwestycyjnych. W czasie trwania umowy kredytowej aż do całkowitej spłaty kredytu i należnych odsetek bank prowadzi monitoring firmy, czyli bada okresowo sytuację finansową, dbając o zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu i odsetek w ustalonych terminach.