Inwestycje rzeczowe to przede wszystkim składniki trwałego majątku przedsiębiorstwa, więc zaliczyć należy do nich zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, rozbudowa budynków firmy, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Cechą charakterystyczną tego rodzaju inwestycji jest zamiana środków finansujących dany projekt w majątek produkcyjny, czyli w aktywa trwałe i obrotowe. Inwestycje rzeczowe, które dotyczą materialnych składników majątku przedsiębiorstwa, do których mogą być zaliczone:

  • maszyny
  • urządzenia
  • gruntów
  • budynków
  • budowli
  • środków transportu

Są one obecnie głównym rodzajem inwestycji, które polegają na przyroście bądź wymianie produkcyjnych środków trwałych. To właśnie do nich zaliczono w szczególności maszyny i urządzenia. Dotyczą one również zakupu dóbr materialnych, które mogą przyczynić się do wzrostu dochodu inwestora. Podział inwestycji rzeczowych wygląda w sposób następujący:

  • według rodzaju
  • według charakteru

Do podziału inwestycji ze względu na rodzaj należą inwestycje odtworzeniowe. Literatura fachowa wskazuje, że nie zmieniają one zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Powodowane są w szczególności zużyciem  majątku trwałego. To właśnie ich zadaniem jest zapewnienie zdolności produkcyjnej na obecnym poziomie. Współcześnie w warunkach intensywnego postępu technicznego zastępowanie zużytych środków trwałych jest w wielu sytuacjach ograniczone, często niemożliwe bądź nieuzasadnione ekonomicznie. Głównie z tego powodu wprowadza się do eksploatacji nowe maszyny oraz urządzenia odznaczające się wyższym poziomem technicznym, jak i również  wyższą efektywnością ekonomiczną. Natomiast inwestycje modernizacyjne prowadzą do  unowocześnienie poszczególnych środków trwałych. Podmiotem tych inwestycji stało się w większości przypadkach przedsiębiorstwo. Inwestycje w takich przypadkach realizują się w istniejącym już podmiocie, w obrębie dotychczasowej powierzchni produkcyjnej bądź w granicach dotychczasowej lokalizacji, przy danej infrastrukturze oraz zabudowie. Sprawia to jednocześnie, że mają charakter jednostkowy oraz niepowtarzalny. Inwestycje modernizacyjne dotyczą w szczególności aktywnej części majątku przedsiębiorstwa. To właśnie ich realizacja stwarza wyjątkowe możliwości wzrostu efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Kolejnymi stały się inwestycje rozwojowe zwane nowymi, które charakteryzują się pewnymi, właściwymi sobie cechami. Odpowiadają również współczesnym wymogom postępu technicznego, które powodują zmiany w przestrzennym rozmieszczeniu majątku. Specyficzną cechą jest stosunkowo długi czas ich przygotowania, jak i również realizacji. Powoduje to zamrożenie nakładów inwestycyjnych, odłożenie efektów w czasie oraz stosunkowo wysokie ryzyko. Polegają poza tym  na   uruchomieniu  nowych  wyrobów  oraz  technologii w budowie nowych zdolności wytwórczych. Zgodnie z powyższym podziałem, do drugiej grupy zaliczono ,,według charakteru” w skład którego wchodzą: inwestycje budowlano-montażowe wymagające różnych prac na ogół dłuższego okresu realizacji oraz inwestycje zakupowe, które wymagają tylko zakupu maszyn czy urządzeń i ewentualnego montażu.  Inwestycje rzeczowe są formą przedsięwzięć gospodarczych, które polegają na powiększeniu zasobów niefinansowych składników majątku trwałego jednostki. Inwestycje rzeczowe polegają więc na angażowaniu środków finansowych w powiększenie zasobów rzeczowych składników majątku trwałego jednostki. Podstawowym celem inwestycji rzeczowych jest wzrost wartości majątku oraz przyniesienie inwestorowi odpowiednich dochodów finansowych.  Przedmiotem inwestycji rzeczowych mogą być różne dobra trwałe. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje inwestycji rzeczowych:

  • inwestycje w dobra rzeczowe
  • inwestycje rzeczowe – produkcyjne

Inwestycje w dobra rzeczowe są taką formą inwestycji, której istotą jest lokowanie środków finansowych w dobra rzeczowe o dużej i unikalnej wartości, np. nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne. Nie chodzi tu jednak o wartość użytkową, jaką reprezentuje dane dobro, lecz o korzyści finansowe związane z posiadaniem dóbr rzeczowych, a więc o przyrost wartości tych dóbr wraz z upływem czasu. Na tego rodzaju inwestycje mogą sobie pozwolić jedynie bardzo silne ekonomicznie przedsiębiorstwa, o ugruntowanej pozycji na rynku. Ten rodzaj inwestycji służy bardziej celom prestiżowym niż celom komercyjnym. Zgodnie z analizą literatury przedmiotu inwestycje rzeczowe produkcyjne są taką formą inwestycji, której istotą jest angażowanie środków finansowych w środki trwałe podmiotu gospodarczego. Inwestycje te polegają na powiększaniu zasobów środków trwałych w drodze ich zakupu lub tworzenia we własnym zakresie. Dzięki inwestycjom rzeczowym produkcyjnym, zwiększa się zdolność wytwórcza jednostki gospodarczej. Ostatecznym celem tych inwestycji jest osiągnięcie odpowiednich dochodów pieniężnych. Reasumując inwestycje rzeczowe, w których przedmiot inwestycji ma charakter materialny, a inwestor oczekuje, iż wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie w okresie inwestycji. Mogą być to np. nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne. Nie chodzi tu jednak o wartość użytkową, jaką reprezentuje dane dobro, lecz o korzyści finansowe związane z posiadaniem dóbr rzeczowych, a więc przyrost wartości tych dóbr wraz z upływem czasu. Niestety na inwestowanie w dobra rzeczowe stać jedynie bardzo silne ekonomicznie przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku. Inwestycje te są różnie klasyfikowane, według różnych kryteriów.