Zgodnie z zapisem w literaturze fachowej termin inwestycje wydaje się zrozumiały. Jednak nie da się ukryć, że stał się dość trudny do jednoznacznego zdefiniowania. Jak zauważył J. Czarnek inwestycje odgrywają znaczącą rolę w działalności przedsiębiorstwa w związku z tym, że większość z nich przynosi korzyści finansowe dla firmy. Wspomagają one rozwój przedsiębiorstwa oraz poprawiają jego pozycję na rynku. Pojęcie inwestycji należy do kategorii ekonomicznych, które mają szczególne znaczenie w gospodarce rynkowej. Klasyczna definicja inwestycji mówi o tym, że inwestycje są nakładami środków pieniężnych na odnowienie zużytych środków trwałych, unowocześnienie i zakup nowych. Należy dodać, ze inwestycje są nakładami finansowymi zmierzającymi do osiągnięcia planowanej wielkości produkcji, poprzez odnowienie i stworzenie nowego majątku trwałego. Inwestycje to również finansowe zaangażowanie się w jakieś przedsięwzięcie w nadziei uzyskania korzyści. Polega ono na przeznaczeniu zasobów finansowych, nie na konsumpcję, ale w takim zaangażowaniu, od którego oczekuje się w przyszłości określonych korzyści. Współcześni ekonomiści  wskazują, że  przez inwestycje nie powinno rozumieć się nabywania akcji bądź obligacji przez nabywców indywidualnych. Chodzi tu jednak o nabywanie dóbr inwestycyjnych przez poszczególne przedsiębiorstwa. Zgodnie z wieloma zapisami inwestycje są to zakupy dóbr kapitałowych – zakładów produkcyjnych, wyposażenia, budynków mieszkalnych oraz zmiany zapasów, które mogą być użyte w produkcji innych dóbr i usług.

D. Dębski  pisze, że inwestycje mają postać wydatków na urządzenia rzeczowe i finansowe, wydatków na badania i rozwój, wdrożenie, kształcenie i na reklamę. Inwestowanie powinno bezapelacyjnie przynosić korzyści. Stanie się tak w sytuacji, gdy kapitał będzie wykorzystywany w chwili obecnej – w późniejszym czasie będą osiągnięte pożądane korzyści. Natomiast w przypadku inwestycji finansowych wychodzi się z założeń, że pieniądz powinien pracować na właściciela, jak i jednocześnie musi przynosić oczekiwany dochód. W związku z tym właściciel ma możliwość wolny kapitał zalokować w zakup bonów skarbowych, obligacji, papierów wartościowych czy akcji. Istnieje również możliwość lokować je na rachunkach bankowych w formie lokat pieniężnych nieterminowych bądź terminowych.  Właściciele kapitału powinni sami lokować swoje pieniądze. Dokonując wyboru należy wziąć pod uwagę ,,objętość” zgromadzonego kapitału oraz skali oczekiwanych korzyści. Od wielkości kapitału zależy również skala pomnożenia jego wartości przez inwestycje. Inwestowanie najogólniej określa się jako finansowe angażowanie się w jakieś przedsięwzięcie w nadziei uzyskania przyszłych korzyści.

Ujmując to bardziej szczegółowo należy podkreślić, że inwestowanie polega na przeznaczeniu zasobów finansowych nie na bieżącą konsumpcję lecz na innym ich angażowaniu, od którego oczekuje się w przyszłości określonych korzyści. Inwestowanie jest działalnością o odroczonych w czasie efektach, która ma na celu poprawić efektywność działania, wzmocnić pozycję rynkową, poprawić wynik finansowy. Aby uzyskać w późniejszym okresie wpływy pieniężne z inwestycji trzeba wcześniej ponieść wydatki. Poprzez inwestycje firmy osiągają swoje cele związane z przetrwaniem i rozwojem. W dziedzinie ekonomii inwestowanie jest jedną z podstawowych działalności człowieka, które jest również warunkiem koniecznym dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Zgodnie z logiką, jaką wyznawał J. Czarnek inwestowanie oznacza bowiem każde wykorzystanie kapitału dla osiągnięcia pożądanych korzyści w przyszłości. Poszczególne podmioty gospodarcze w tym także państwo po dłuższym okresie działania zmuszone są do określonego zainwestowania1. Ogólnym celem inwestowania w gospodarce rynkowej jest maksymalizacja majątku właścicieli kapitału. W gospodarce tej inwestycje są traktowane nie tylko jako najważniejszy sposób powiększania majątku właścicieli, lecz także jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. Reasumując inwestycje to zaangażowanie poszczególnej kwoty pieniędzy na pewien okres czasu.

Dzieje się tak dlatego, aby w przyszłości zainwestowane pieniądze powróciły, a jednocześnie przyniosły inwestorowi korzyść pieniężną, inaczej zwaną ekonomiczną. Inwestować można w dobra materialne bądź niematerialne oraz komercyjne bądź niekomercyjne. Decydując się na inwestycję inwestor powinien dokonać podziału swojego majątku na część konsumpcyjną bądź tą, którą może przeznaczyć na cel inwestycyjny.

_________________________
1J. Czarnek, W. Szczepański, Wybrane …,op.cit., s.54.