Deweloper jest określany inwestorem, czyli osobą fizyczną bądź prawną, która inwestuje w konkretną budowę tak zwanych nieruchomości budynkowych. Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja. Jest on uczestnikiem procesu budowlanego. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowiązków ciążących na inwestorze przez cały okres realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili przekazania gotowego obiektu do użytkowania. Należy także dodać, że inwestor może budować zarówno na potrzeby własne, albo też jako developer na potrzeby innych użytkowników. Pierwszym warunkiem rozpoczęcia działań zmierzających do inwestycji jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane i zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami. Zazwyczaj jest to akt notarialny, który potwierdza, że inwestor jest właścicielem nieruchomości. Prawo do dysponowania nieruchomością może też wynikać z umowy najmu lub dzierżawy, ale pod warunkiem że właściciel nieruchomości wyraża na to zgodę. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność zgodę na budowę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele. Inwestor jest osobą prawną  bądź fizyczną, która nabywa dobro powiększające stan majątku trwałego lub zastępujące jego zużycie i zapisuje je we własnym inwentarzu majątku trwałego. Szczególne znaczenia ma inwestor produkcyjny, gdyż jego zakupy oznaczają odnowienie lub powiększenie istniejącego stanu.

Do obowiązków inwestora należy: – zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta o zamierzonym rozpoczęciu robót budowlanych, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy. Z pojęciem inwestycji jest związane pojęcie inwestora. Inwestorem jest osoba lub jednostka gospodarcza, która prowadzi działalność inwestycyjną. Inwestor ponosi wydatki związane z inwestycją jak też skutki ryzyka i w związku z tym ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji. Inwestor staje przed różnymi sytuacjami decyzyjnymi. Najbardziej typowa sytuacja występuje wtedy, gdy rozważa ona wiele rodzajów inwestycji, nie związanych ze sobą i musi wybrać inwestycję najbardziej opłacalną. Inwestowanie najogólniej określa się jako finansowe angażowanie się w jakieś przedsięwzięcie w nadziei uzyskania przyszłych korzyści. Ujmując to bardziej szczegółowo należy podkreślić, że inwestowanie polega na przeznaczeniu zasobów finansowych nie na bieżącą konsumpcję lecz na innym ich angażowaniu, od którego oczekuje się w przyszłości określonych korzyści. Inwestowanie jest działalnością o odroczonych w czasie efektach, która ma na celu poprawić efektywność działania, wzmocnić pozycję rynkową, poprawić wynik finansowy. Aby uzyskać w późniejszym okresie wpływy pieniężne z inwestycji trzeba wcześniej ponieść wydatki. Poprzez inwestycje firmy osiągają swoje cele związane z przetrwaniem i rozwojem. W dziedzinie ekonomii inwestowanie jest jedną z podstawowych działalności człowieka, które jest również warunkiem koniecznym dla rozwoju przedsiębiorstwa. Podobnie jak zróżnicowane są formy inwestowania, tak też różne są podmioty inwestujące. Inwestować mogą poszczególni ludzie, przedsiębiorstwa oraz organizacje.  Zatem inwestowanie można rozpatrywać z różnych punktów widzenia . W przygotowaniu i wykonawstwie przedsięwzięć inwestycyjnych uczestniczy z reguły wiele jednostek, jak i również organizacji gospodarczych. Liczba i rola uczestniczących podmiotów oraz występujące między nimi zależności uzależnione są od wielu czynników.