Kredyt stanowi rodzaj pożyczki udzielonej przez bank osobie prawnej lub fizycznej za oprocentowaniem na określony cel według zasad i warunków podanych w umowie kredytowej. Jest to forma stosunku prawno – finansowego łącząca kredytodawcę z kredytobiorcą. Za tę usługę bank otrzymuje wynagrodzenie należne pożyczkodawcy w formie odsetek od udzielonego kredytu według określonej stopy procentowej, zwanej ceną kredytu. Jest ona najczęściej ustalana w skali rocznej, ale odsetki są płacone co miesiąc lub co kwartał. Bank udzielając kredytu ustala w umowie kredytowej warunki i terminy spłaty należności głównej oraz terminy wpłat odsetek. Kredytowanie jest jedną z form finansowania działalności gospodarczej, ale również innych obszarów działalności społeczno – użytecznej i sfery konsumpcji. Przedmiotem kredytowania firm są inwestycje lub środki obrotowe. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie,  zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego  kredytu.  Umowa kredytowa jest umową nie nazwaną i nie przewidzianą w przepisach kodeksu cywilnego. Umowa kredytowa jest umową: konsensualną, dwustronnie zobowiązującą oraz odpłatną. Niezależnie od kwoty udzielonego kredytu musi być zawarta zawsze na piśmie. Powinna określać w szczególności: oznaczenie stron umowy, określenie podstawowych obowiązków stron umowy – obowiązku banku oddania do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych i obowiązku kredytobiorcy do zwrotu kredytu, kwota kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie kredytu i wysokość prowizji, zakres uprawnień związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczeniem jego spłaty, warunki korzystania przez kredytobiorcę z udzielonego kredytu, termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych. Kredytobiorcą mogą być osoby prawne, osoby fizyczne, podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej . Podstawowym uprawnieniem kredytobiorcy jest prawo do korzystania z określonej w umowie kwoty środków pieniężnych postawionych do jego dyspozycji na warunkach ustalonych w umowie. Kredytobiorca nie ma jednak obowiązku wykorzystania kredytu, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone w umowie. Projekty inwestycyjne mogą być finansowane z kredytu bankowego, kredytu dostawcy, kredytu nabywcy oraz kredytu udzielonego przez inne instytucje. Kredyty bankowe są przeznaczone zarówno na finansowanie środków obrotowych jak i na budowę oraz wyposażenie nowych obiektów, a także modernizację już istniejących . Mogą być również przeznaczone na zakup papierów wartościowych, patentów, technologii, prowadzenie badań oraz pokrycie kosztów gromadzenia kapitału. Kredyt dostawcy jest udzielany przez producenta lub dostawcę określonych dóbr i usług. Kredyty te mają zazwyczaj charakter krótkoterminowy. Kredyt odbiorcy jest realizowany w formie przedpłat wnoszonych przez odbiorcę przyszłego dobra, które ma powstać w rezultacie realizacji projektu inwestycyjnego. Dotyczy to zwłaszcza produktów wytwarzanych na podstawie umów o dzieło. Uwzględniając czas, na jaki może być udzielony kredyt, można wyróżnić trzy grupy kredytów:

  • kredyty krótkoterminowe – udzielone są na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z zakupem m.in. surowców i materiałów do produkcji. W tym przypadku okres kredytowania wynosi na ogół od kilku, kilkunastu dni do około roku. Prowizja i odsetki często spłacane są przez kredytobiorcę jednorazowo,
  • kredyty średnioterminowe – zaliczmy tu m.in. kredyty gotówkowe dla ludności, ratalne. Okres kredytowania nie przekracza około 2-3 lat. Odsetki i kapitał spłacane są w miesięcznych ratach,
  • kredyty długoterminowe – związane z długoterminowymi inwestycjami, podejmowanymi na okres powyżej 3-5 lat. Najbardziej znany jest kredyt mieszkaniowy lub budowlano – hipoteczny. Forma spłaty kredytu może być przedmiotem negocjacji.

Ze względu na przedmiot kredytowania dzielimy kredyty na: kredyty obrotowe, które udzielane są na okres kilku miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach okres kredytowania przekracza dwunastu miesięcy. Przeznaczone są na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt taki może być przekazany do dyspozycji, np. w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym, kredyty inwestycyjne – patrz podrozdział. Gdy za kryterium podziału kredytów przyjmiemy formę płatności, to dzielimy je na:

  • kredyty w rachunku bieżącym,
  • kredytowym,
  • kredyty związane ze skupem należności,
  • linia kredytowa do czasowego finansowania czeków przyjętych do inkasa,
  • kredyty dyskontowe,
  • kredyty akceptacyjne.

Kredyty w rachunku bieżącym przeznaczane na pokrycie wszelkich zobowiązań kredytobiorcy, które związane są z bieżącą działalnością firmy. Jest to rodzaj kredytu krótkoterminowego, odnawialnego do ustalonego limitu. Kredyt ten jest pewnego rodzaju zgodą, na ujemne saldo na rachunku Ma tę zaletę, że może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do zakończenia terminu określonego w umowie. Spłata kredytu następuje po każdym wpływie pieniędzy na rachunek. Wysokość przyznanego kredytu uzależniona jest od pozycji finansowej firmy. W chwili udzielania takiego kredytu bank ustala jego wielkość i termin spłaty. Od udzielonego kredytu pobierana jest jednorazowa prowizja, wysokość odsetek uzależniona jest od kwoty kredytu z jakiej skorzystała firma. Kredyt ten ma na celu zapewnienie bieżącej obsługi rachunków, jak i pozyskanie klientów na kolejne kredyty. Kredyty w rachunku kredytowym – polegają na tym, że środki z tytułu jego udzielenia kredytu pozostawione są na odrębnym subkoncie. W zależności od potrzeb klienta kredyt ten może być:  nieodnawialny – na sfinansowanie określonej transakcji, spłata tego kredytu nie powoduje jego odnowienia, odnawialny (rewolwingowy) udzielany na finansowanie wielu transakcji oraz spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty. Kredyty związane ze skupem należności – są formą finansowania należności, gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwo przed ryzykiem ich nieściągnięcia, ponadto są operacją finansową, mającą na celu inkaso należności. Linia kredytowa do czasowego finansowania czeków przyjętych do inkasa polega na tym, że pieniądze z tytułu przyjętych czeków do inkasa znajdują się na rachunku klienta po kilku dniach, a w przypadku czeków zagranicznych nawet po 3 miesiącach. W celu zachowania płynności firma może korzystać z kredytu udzielonego na podstawie czeków złożonych do inkasa. Aby było to możliwe, trzeba zawrzeć z bankiem odpowiednią umowę. Wypłata może nastąpić poprzez: wypłatę gotówki w kasie banku,  gdy posiadamy czek gotówkowy, lub przelew środków na rachunek bieżący klienta w przypadku czeku rozrachunkowego jednocześnie zostaje obciążony rachunek kredytowy.