Doskonałe pomysły i udane kampanie reklamowe nie powstają z niczego, należy je zbudować wykorzystując kluczowe argumenty, które pobudzają sprzedaż towarów i usług. Reklama to płatna obecność w środkach masowego przekazu, która ma rozpowszechniać znajomość firmy wśród nabywców i/lub zwiększać obroty. Do mediów zalicza się telewizję, radio, gazety i dodatki do gazet, broszury i materiały wysyłane pocztą, czasopisma, programy teatralne, kasety magnetofonowe i kasety video, książki telefoniczne, profesjonalne katalogi, komputerowe bazy danych, plakaty wielkoformatowe, plansze autobusowe, tabliczki umieszczane na trawnikach, a także całą gamę supernowoczesnych środków technicznych. Należy pamiętać, iż przed reklamą stawia się dwa powiązane ze sobą cele:

  • Ma ona zwiększać znajomość firmy, produktu czy usługi wśród potencjalnych nabywców,
  • Ma ona nakłaniać ludzi do wypróbowania produktu lub usługi, zaś po wypróbowaniu do zrobienia ponownego zakupu.

Telewizja to najlepsze narzędzie reklamy dla przedsiębiorstw (inwestorów), które muszą zaprezentować swój produkt, ,,spojrzeć klientowi prosto w oczy”, bądź też wytworzyć wokół produktu ekscytującą atmosferę. Większość ludzi jest zdania, że telewizja to najpotężniejszy środek reklamy, gdyż może ona przekazać widzowi wrażenie, jakby naprawdę posiadał on, używał, bądź doświadczał tego, co jest reklamowane. Telewizja nie jest dla przedsiębiorców z obawami oraz dla osób niemajętnych. Jest to najczęściej zbyt drogi środek reklamowy, który przez to, że jest kompleksowy, bardziej niż jakiekolwiek inne media wymaga czasu, namysłu i pieniędzy. Reklama telewizyjna jest najlepsza forma przekazu dla tych którzy chcą dotrzeć do szerokiej rzeszy odbiorców. Pierwszy krok na drodze do wyprodukowania reklamy telewizyjnej to znalezienie spokojnego miejsca, gdzie będzie można usiąść ze swym zespołem twórczym i wymyślać możliwie najatrakcyjniejszą koncepcję swojego spotu. Należy pamiętać, że dobra koncepcja reklamy nie musi być szczególnie skomplikowana. W rzeczy samej wielu reklamą telewizyjnym wydawanym na rynku lokalnym można zarzucić przede wszystkim nadmierne skomplikowane sprawy. Pragną one powiedzieć i pokazać za dużo w minimalnym antenowym czasie, w rezultacie stają się niejasne i zapchane nadmiarem informacji. W reklamie zatem należy trzymać się prostoty. W reklamie wiarygodność procesu komunikacji w dużej mierze zależy od cech nadawcy przekazu a nie jego odbiorcy. Ocena tej wiarygodności przez osobę oglądającą lub słuchająca reklamę zależy od wcześniejszych doświadczeń odbiorcy w stosunku do nadawcy oraz tworzonych przez nich wiadomości. Jest to związane ze stanem wiedzy odbiorcy oraz przekazem, który ukształtowany został przed rozpoczęciem procesu komunikacji.

Wiarygodność nadawcy jest także efektem czynników sytuacyjnych, cech związanych z wyglądem zewnętrznym, oddziaływania stereotypów o pozytywnym znaku emocjonalnym, trwałych właściwościach nadawcy ocenianych przez odbiorcę oraz jego doraźnych zachowań związanych z przekazem. Prawidłowe odniesienie do procesu komunikacji opartego na regułach reklamy modyfikowane są przez specyficzną, wyłączną dla tej formy komunikacji, dynamikę przebiegu. Nadawanie, przesyłanie i odbieranie wiadomości nie ma charakteru ciągłego. Niektóre akty komunikacyjne oddzielone są przerwami, które w stosunku do doświadczeń odbiorcy wobec naturalnych form komunikacji są wielokrotnie dłuższe. Utrudnienia w procesie są także zauważalne przez brak wystarczająco silnego nawyku odbiorcy do poszukiwania wiadomości pochodzącej z określonego źródła oraz emitowanej w określonym czasie, jak ma to miejsce w przypadku większości form masowego przekazu. Przekaz reklamowy skonstruowany efektywnie wiąże się z uwzględnieniem procesu zmiany postawy odbiorcy wobec desygnatów wiadomości oraz nadawcy, w trakcie kolejnych ekspozycji komunikatu. Najważniejszy cel reklamy tzn. sprzedanie czegoś – produktu, usługi, pomysłu, osoby lub miejsca jest osiągany przez realizację określonych specyficznych celów szczegółowych, które mogą dotyczyć poszczególnych reklam, wchodzących w skład całej kampanii. Należy przypomnieć tutaj, że kupujący, podejmując decyzję zakupu, przechodzi przez wiele etapów: od nieświadomości istnienia produktu do kupna. Dlatego celem reklamy może być przeprowadzenie konsumentów od jednego do drugiego etapu procesu zakupu. Sformułowanie celów reklamy określa poziom natężenia marketingowych przedsięwzięć firmy w procesie oddziaływania na grupy docelowe rynku. Cele te jednocześnie powinny pomóc w określeniu strategii oraz kwoty przeznaczonej na działalność reklamową. Cele reklamy dają również podstawę do oceny rezultatów kampanii reklamowej.