Inwestycje, podobnie jak inne kategorie ekonomiczne składają się z poszczególnych różnorodnych działań, które można poddać klasyfikacji według kryteriów wspomnianych w dalszej części artykułu. Jednak ich dobór zależy od potrzeb badawczych podmiotu klasyfikującego. Bez wątpienia spełnieniem każdego przedsiębiorcy jest dynamiczny rozwój jego firmy. Warto więc poświęcić trochę czasu na zastanowienie się nad sposobami podniesienia poziomu świadczonych usług i trwałego zaistnienia na rynku. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest dokładne zaplanowanie i realizacja inwestycji. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe ujęcia inwestycji:

  • finansowe – odzwierciedlające ruch pieniądza,
  • dotyczące aktywów finansowych;
  • rzeczowe – odzwierciedlające ruch dóbr,
  • dotyczące aktywów materialnych;
  • niematerialne i prawne –  dotyczące takich aktywów jak licencje czy znaki handlowe.

W ujęciu pierwszym mianem inwestycji określać można celowo wydatkowany kapitał przez przedsiębiorstwo, skierowany na powiększenie jego dochodów. Inwestowanie oznacza zatem każde wykorzystanie kapitału „dzisiaj” dla osiągnięcia pożądanych korzyści w przyszłości. P. Zaremba – Śmietański zaznacza, że w ujęciu tym wychodzi się z założenia, że pieniądz musi pracować na właściciela, musi przynosić mu dochód. Stąd też właściciel może wolny kapitał lokować w zakup obligacji, bonów skarbowych, akcji czy innych papierów wartościowych, ale także lokować je na rachunkach bankowych w formie lokat pieniężnych, terminowych lub bezterminowych. Można dojść do konkluzji, gdzie istotę oraz zakres decyzji inwestycyjnych w ujęciu finansowym wyznacza odpowiedź na pytanie w co inwestować. To właściciele kapitału muszą więc dokonać wyżej wymienionego wyboru. Sposób inwestowania zależy przede
wszystkim od wielkości zgromadzonego kapitału oraz skali oczekiwanych korzyści. Od wielkości kapitału zależy bowiem skala pomnożenia jego wartości przez inwestycje. Reasumując istnieje szereg definicji inwestycji, które można podzielić na trzy grupy. Jedna z nich traktuje inwestycje jako oszczędność gospodarczą, druga z kolei wskazuje na powiększenie kapitału rzeczowego, natomiast trzecia traktuje inwestycje jako nakład środków finansowych na odnowienie zużytych i zakup nowych środków trwałych. W polskiej literaturze inwestycje traktuje się, jako przedsięwzięcie gospodarcze wyodrębnione z kategorii nakładów, jakie zostały przeznaczone na działalność inwestycyjną.

Inwestycje niematerialne stanowią w większości przypadków wielkości oraz strukturę majątku niematerialnego bądź prawnego przedsiębiorstwa. Są to określone wydatki na:kształcenie,

  • doskonalenie organizacji,
  • patenty,
  • licencje.

Zgodnie z przedstawionymi postulatami w literaturze przedmiotu inwestycje te  nie związane są  z powstawaniem dóbr materialnych. Można wyróżnić również  klasyfikację inwestycji ze względu na przeznaczenie, jak i efekty ekonomiczne. Ponadto można wyróżnić inwestycje według źródeł finansowania, do których zaliczono:  inwestycje własne, kredytowane i mieszane, według sposobu realizacji, inwestycje zlecone i wykonane we własnym zakresie oraz inwestycje projektowane, nowo rozpoczynane, kontynuowane i oddane do użytku. Zgodnie z powyższą wypowiedzią podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji pociąga za sobą obowiązek uzyskania szeregu decyzji administracyjnych warunkujących możliwość rozpoczęcia i prowadzenia robót oraz późniejsze użytkowanie nieruchomości. Do inwestora skierowane są przede wszystkim konkretne decyzje organów państwowego nadzoru budowlanego oraz przepisy prawa budowlanego dotyczące przebiegu procesu budowy. W praktyce wykonywaniem obowiązków inwestora może, na podstawie zawartej umowy, zajmować się inny podmiot do tego uprawniony.